مردم شناسی تاریخی خانواده

یکی از مهمترین دغدغه های آموزشی که شاید کمتر مباحث پداگوژیک بر آن متمرکز شده، مساله خانواده است، مساله ای که اگر نگوییم پایه و اساس حداقل در عصر کنونی به عنوان عاملی تاثیرگذار در تربیت اجتماعی می توان از آن نام برد، متاسفانه بواسطه قلت پژوهشات جامعه شناختی و انسان شناسی در رشته های علوم تربیتی این ضعف همواره احساس می شود که به عنوان یک نظریه پرداز تربیتی نظام خانواده حقیقتا چه جایگاهی در روند ساخت نظریه و پرداخت آن برای تطابق با اجتماع خواهد داشت؟

این سوال سرآغاز مسئله هایی عمیق و بنیادین در این زمینه است، در یک سیر کوتاه سعی بر این است که مسائل متفاوت حول محور خانواده بر اساس کتاب مردم شناسی تاریخی خانواده، اثر مارتین سگالن با ترجمه حمید الیاسی، نگرشی نوین در زمینه مسائل امروزی خانواده ایجاد گردد و اندیشه های کنونی ما نسبت به این نهاد تعمیق گردد.

/ 0 نظر / 289 بازدید